Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Οι παρόντες όροι συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας « Epidosis – Business Consultants » και εσάς, του «Χρήστη». Η  εταιρεία  «Epidosis» είναι κάτοχος της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας  « miaprosfora.gr »  και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Θ. Σοφούλη 62 – ΤΚ 54655 – Θεσσαλονίκη.

Η περιήγηση και η χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή όλων των όρων του παρόντος συμφωνητικού από τον Χρήστη.

Η εταιρεία « Epidosis » διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του παρόντος οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε τροποποίηση αυτών θα αναρτάται διαδικτυακά και ισχύει από την ανάρτησή της.

2. Ορισμοί

Παρακάτω δίνονται ορισμοί για ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν Συμφωνητικό:

  • «Χρήστης»: Κάθε χρήστης της προσφερόμενης από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία υπηρεσίας, ο οποίος περιηγείται σε αυτήν ή/και προμηθεύεται Κουπόνια.
  • «Διαδικτυακή τοποθεσία»: η ιστοσελίδα www.miaprosfora.gr.
  • «Προμηθευτής»: ο πωλητής των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του στους Χρήστες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
  • «Υπηρεσία»: το σύνολο των υπηρεσιών ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την « Epidosis » μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας (ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής ή άλλης επικοινωνίας) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής, του περιεχομένου και των δυνατοτήτων συναλλαγών στη διαδικτυακή τοποθεσία.
  • «Προμήθεια»: η απόκτηση ενός κουπονιού από τον Χρήστη.
  • «Κουπόνι»: το έγγραφο που μπορεί να προμηθευτεί ο Χρήστης μέσω της παρούσας Υπηρεσίας και με την προμήθεια και κατοχή του δικαιούται να αγοράσει το αναγραφόμενο σε αυτό προϊόν ή υπηρεσία με την έκπτωση που έχει οριστεί από την αντίστοιχη προσφορά.
  • «Προϊόντα/υπηρεσίες»: τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Προμηθευτές μέσω της παρούσας Υπηρεσίας στους Χρήστες και τα οποία περιγράφονται στα Κουπόνια.

3. Η Υπηρεσία

Η χρήση της υπηρεσίας και εν γένει της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την πρόσβαση και κατά τη χρήση της υπηρεσίας και της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας είναι ακριβείς και αληθείς.

Η διαδικτυακή τοποθεσία και η Υπηρεσία και οποιαδήποτε προμήθεια κουπονιού απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους χρήστες έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία από την Ελλάδα. Η « Epidosis » δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η Υπηρεσία (ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες) διατίθεται ή είναι άλλως κατάλληλη για χρήση εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία (ή η χρήση της Υπηρεσίας ή η προμήθεια κουπονιού) από τοποθεσίες εκτός Ελλάδος γίνεται με πρωτοβουλία του Χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες και τη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία.

Η διαδικτυακή τοποθεσία, η Υπηρεσία και οποιαδήποτε αγορά προορίζονται για μη εμπορική, αποκλειστικά προσωπική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει χρήστη από το να κάνει χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας και της Υπηρεσίας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) και να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε Αγορά.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού δεν είναι απαραίτητη για την περιήγηση στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή για την πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της Υπηρεσίας. Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη για την προμήθεια κουπονιού από τη διαδικτυακή τοποθεσία. Η εταιρεία « Epidosis » διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα νέο προσωπικό λογαριασμό ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή.

Η εταιρεία « Epidosis », μέσω της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας www.miaprosfora.gr και με προϋπόθεση τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να προμηθευτούν εκπτωτικά Κουπόνια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν οι Προμηθευτές έμποροι.

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχει στους Προμηθευτές τη δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους μέσω της προμήθειας εκπτωτικών Κουπονιών. Πωλητής των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Κουπονιού είναι ο Προμηθευτής και όχι η εταιρεία « Epidosis » & www.miaprosfora.gr. Ο Προμηθευτής φέρει την πλήρη και αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη για την εξαργύρωση του Κουπονιού και την προσήκουσα πώληση του προϊόντος ή παροχή της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο κάθε Κουπόνι.

Για κάθε προϊόν ή υπηρεσία θα προσφέρεται ορισμένος αριθμός Κουπονιών και για ορισμένο χρονικό διάστημα, που θα ορίζονται κάθε φορά. Ο Χρήστης μπορεί να προμηθευτεί ένα Κουπόνι κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία. Η προμήθεια του Κουπονιού γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Για την προμήθεια Κουπονιού ο χρήστης δεν καταβάλλει τίμημα.

Κάθε Κουπόνι παρέχει στον Χρήστη που το προμηθεύεται τη δυνατότητα να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία που περιγράφεται σε αυτό, επωφελούμενος την αναγραφόμενη σε αυτό έκπτωση. Το κάθε Κουπόνι ενσωματώνει την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη προσφορά που αγοράστηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή να καθορίσει εάν τα Κουπόνια μπορούν να συνδυαστούν με οποιεσδήποτε άλλες προωθητικές ενέργειες, κουπόνια, πιστοποιητικά ή κουπόνια τρίτων.

Η εταιρεία « Epidosis » θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Χρήστη το επιλεγμένο από αυτόν Κουπόνι μαζί με πληροφορίες για τον τρόπο εξαργύρωσης αυτού από τον Προμηθευτή. Η συναλλαγή του Χρήστη με την εταιρεία « Epidosis » και με την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ολοκληρώνεται με την επιτυχή επιλογή του Κουπονιού από το Χρήστη και την αποστολή του σε αυτόν.

Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο Προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο Χρήστης, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο Χρήστης δεν τις πληροί, τότε ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόκτηση περισσοτέρων του ενός εκπτωτικών Κουπονιών και για τη χρήση τους από τρίτα, συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα, και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο Προμηθευτής, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία αυτών και με την προϋπόθεση ότι έχει τη συναίνεση αυτών, αναφορικά με τη δήλωση προσωπικών δεδομένων που τυχόν ζητηθούν.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουπόνι μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών και ο Χρήστης δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση έναντι της εταιρεία « Epidosis » ή του Προμηθευτή.

Τα Κουπόνια συνιστούν κουπόνια για σκοπούς προώθησης που προσφέρονται για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κάτω από την αρχική τους αξία και υπόκεινται στο παρόν Συμφωνητικό και σε όποιους όρους και προϋποθέσεις έχει θέσει ο σχετικός Προμηθευτής.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

Πέραν των λοιπών όρων του παρόντος που ρυθμίζουν την ευθύνη των Χρηστών της παρούσας Υπηρεσίας και διαδικτυακής τοποθεσίας, οι Χρήστες αυτής αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, χυδαίο, άσεμνο, βλαβερό, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, social media κ.λπ.) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

5. Περιορισμός – αποποίηση ευθύνης

Η εταιρεία « Epidosis » εγγυάται: α) ότι θα επιδείξει την εύλογη προσοχή και επιμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό και β) ότι έχει το δικαίωμα προσφοράς των Κουπονιών που αναρτώνται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, ότι η ποιότητα των Κουπονιών είναι ικανοποιητική και ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η εταιρεία « Epidosis » δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που υποσχέθηκε να παρέχει ο Προμηθευτής, για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα αυτών, για την ασφάλεια, γνησιότητα ή δυνατότητα χρήσης τους, για το αν το προϊόν ή η υπηρεσία ανταποκρίνεται στην περιγραφή που είχε τεθεί στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία κατά τη διάρκεια της προσφοράς και γενικά για οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για τυχόν άλλου είδους ευθύνη του Προμηθευτή.

Επίσης, η εταιρεία « Epidosis » δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσίας ή της διαδικτυακής τοποθεσίας από τον Χρήστη θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ή της διαδικτυακής τοποθεσίας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου, ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

Η εταιρεία « Epidosis » διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή Κουπονιού ή υπηρεσίας που αναρτάται στη διαδικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία ή/και την Υπηρεσία μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία « Epidosis » θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία « Epidosis » δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης ή από λογισμικό τρίτου (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία « Epidosis » μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Κουπόνι από τη διαδικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

6. Αναστολή και καταγγελία

Εάν ο Χρήστης (ή οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Χρήστη αλλά με την άδεια του τελευταίου) χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή Κουπόνι κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού, η εταιρεία « Epidosis » δικαιούται να αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και της διαδικτυακής τοποθεσίας ή/και του Κουπονιού.

Η εταιρεία « Epidosis » δικαιούται να λύσει το παρόν συμφωνητικό οποτεδήποτε. Η λύση δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης της εταιρεία « Epidosis » ή παραίτηση από δικαίωμα ή αξίωσή της που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό.

7. Πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία, σήματα

Όλα τα περιεχόμενα της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρεία « Epidosis » και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της εταιρεία « Epidosis ». Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρεία « Epidosis » ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

8. Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου

Για την απόκτηση των εκάστοτε προσφορών μέσω της παρούσας υπηρεσίας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχονται από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, μπορεί να ζητηθεί από τον Χρήστη να γνωστοποιήσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, για την ενημέρωση του Χρήστη για επικείμενες προσφορές (π.χ. Newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικτυακής τοποθεσίας, οπωσδήποτε σε συμφωνία με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορεί να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

Ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Προσωπικά δεδομένα ζητούνται από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία (το email) μόνο όταν ο επισκέπτης ζητήσει τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών ή αν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά email. Τα απαραίτητα στοιχεία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και προμήθεια Κουπονιού είναι το ονοματεπώνυμο του Χρήστη και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση δεν ζητούνται περισσότερα στοιχεία από εκείνα που είναι αναγκαία για την επιτυχή πρόσβαση του Χρήστη στην παρούσα Υπηρεσία και για την άρτια λειτουργία της τελευταίας.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η εταιρεία « Epidosis », σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής ( εταιρεία « Epidosis » ) από την επίσκεψη του Χρήστη στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία με σκοπό: την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων της παρούσας υπηρεσίας, που παρέχει το site στους χρήστες του, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ., καθώς και κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Cookies: Η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας και της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν.

9. Γενικές διατάξεις

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση ή άλλως ο χειρισμός όλων ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης του Χρήστη σε άλλο πρόσωπο βάσει του παρόντος Συμφωνητικού. Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα εκχώρησης ή άλλως ανάθεσης όλων ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσής της βάσει του παρόντος σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ανήκει στην εταιρεία « Epidosis » (Θ. Σοφούλη 62, Θεσσαλονίκη), η οποία και την διαχειρίζεται. Για την επικοινωνία με τον διαχειριστή μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@epidosis.gr.

10. Ισχύον δίκαιο – Δωσιδικία

Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.